☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Wtorek 18.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestracja

 

 

 

REJESTRACJA – pokój nr 2.

Rejestracja następuje w dniu przedłożenia kompletu dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej.

 

Dokumenty niezbędne do rejestracji:

1. Dowód osobisty lub paszport.

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - w przypadku posiadania takiego zameldowania.

3. Oryginał dyplomu w przypadku studiów wyższych (może być odpis), świadectwa ukończonych szkół ponadpodstawowych wraz z dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.

4. Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby.

5. Aktualny wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jeżeli:

prowadziłeś (aś) i zlikwidowałeś (aś) działalność gospodarczą,
zawiesiłeś (aś) prowadzenie działalności gospodarczej,
po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podjęłeś/nie podjęłaś tej działalności
Przedstaw zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli sprawowałeś(aś) funkcje reprezentacyjne w spółce oraz aktualny statut spółki.

7. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, jeżeli taki zasiłek pobierałeś(aś).

8. Jeżeli byłeś(aś) zatrudniony(a):

w niepełnym wymiarze czasu pracy,
na umowę zlecenie,
na umowę o świadczenie usług,
na umowę agencyjną lub pracę nakładczą lub
w zakładzie karnym,
Przedstaw zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za każdy przepracowany miesiąc) oraz informacją czy były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

9. Jeżeli świadczyłeś(aś) usługi na podstawie umowy uaktywniającej, należy przynieść umowę uaktywniającą oraz zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,

10. Jeżeli pobierałeś(aś) świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poza okresem zatrudnienia np.:

zasiłek chorobowy,
zasiłek macierzyński,
zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
świadczenie rehabilitacyjne,
rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby lub
rentę szkoleniową,
Przedstaw zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru,

W przypadku renty wymagane jest zaświadczenie o okresie pobierania renty z wyszczególnieniem rodzaju pobranego świadczenia.

W przypadku osób, które nabyły prawo do renty rodzinnej, przy jednoczesnym prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrały wariant przyznania renty rodzinnej wymagane jest odnotowanie tego faktu przez ZUS na zaświadczeniu.

UWAGA! Osoby, które pobierały świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, rente itp.), powinny niezwłocznie po zakończeniu okresu pobierania świadczenia zgłosić się do rejestracji w Gdańskim Urzędzie Pracy.

11. Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeżeli :

•    prowadziłeś(aś) pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestałeś(aś) jej prowadzenia albo zawiesiłeś(aś) wykonywanie działalności gospodarczej,
•    prowadziłeś(aś) inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność , przez okres co najmniej 6 miesięcy i którą zaprzestałeś(aś) prowadzić,
•    byłeś(aś) zleceniobiorcą, który(a) wykonywał(a) na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosowane są przepisy dotyczące zlecenia, przez co najmniej 6 miesięcy i który(a) zaprzestał(a) jej wykonywania,
•    byłeś(aś) osobą współpracującą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestałeś(aś) tej współpracy,
•    byłeś(aś) osobą duchowną, podlegającą z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 6 miesięcy
i podlegałeś(aś) ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

12. Jeżeli przebywałeś(aś) na urlopie wychowawczym, przedstaw akt urodzenia dziecka.

13. Jeżeli samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia, przedstaw akt urodzenia dziecka

14. Książeczka wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli odbywałeś(aś) służbę wojskową.

15. Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy, jeżeli taki dokument posiadasz.

16. Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

17. Jeżeli przebywałeś(aś) w zakładzie karnym, KONIECZNE jest świadectwo zwolnienia.

Ww. dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

Nie dokonuje się rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na oświadczeniach przez osobę rejestrującą się.

 

Podczas rejestracji osoba rejestrująca się stwierdza własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej poprawność danych, a pracownik Urzędu wyznacza tej osobie termin i miejsce stawienia się w Urzędzie.

 

 

 Powiatowy Urząd Pracy prowadzi uslugi rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez internet

 

 

Zachęcamy do zarejestrowania się poprzez stronę:

www.praca.gov.pl

Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu 30 dni od zarejestrowania.
 

Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - Ten rodzaj nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia.
W przypadku wybrania: „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy” zostanie wyznaczona data wizyty w urzędzie, w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Rejestracja przebiegnie bez zbędnego oczekiwania.

 

Wytworzył:
Elżbieta Zadworna
(2017-03-20)
Udostępnił:
Piotr Wójcicki
(2006-06-27 13:52:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Wójcicki
(2017-03-20 10:38:27)
 
liczba odwiedzin: 1191509

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X