☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Czwartek 06.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkolenia

Szkolenia organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie zatrudnienia, utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
w szczególności w przypadku:

 •  braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Koszy szkolenia finansowane są ze środków Funduszu Pracy do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, zatem szkolenie jest nieodpłatne dla wszystkich uczestników, którzy otrzymali skierowanie z urzędu pracy.

Pkt. 1 Do uczestnictwa w szkoleniu mogą zostać skierowani:

 • bezrobotni,
 • osoby pobierające rentę szkoleniową
 • żołnierze rezerwy.
 •  Poszukujący pracy;
  -   żołnierze rezerwy;
  - poszukujący pracy, którzy są
  w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego
  z przyczyn dotyczących zakładu
  pracy,
  - poszukujący pracy, którzy są zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  - poszukujący pracy, którzy otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone
  w odrębnych przepisach,
  - poszukujący pracy, którzy uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy
  społecznej,
  - poszukujący pracy, pobierający świadczenie szkoleniowe,
  - poszukujący pracy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
  społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli
  zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
  gospodarczą poza rolnictwem,
  - pracownicy oraz osoby wykonujący inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych
  pomocą w rozwoju zawodowym,
  po zarejestrowaniu się w urzędzie
  pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy, przysługuje stypendium szkoleniowe. Wysokość stypendium w okresie odbywania szkolenia wynosi miesięcznie 120% zasiłku pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godz. miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek. Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.
     Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia. Od tego stypendium nie odprowadza się składki na ubezpieczenia społeczne.
      Wszystkim osobom skierowanym na szkolenie przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem.
Starosta może przyznać zwrot kosztów dojazdu, jeżeli szkolenie odbywa się
w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania uczestnika szkolenia. Osoby skierowane na szkolenie zainteresowane zwrotem kosztów przejazdu muszą same złożyć wniosek w tej sprawie.
Ponadto urząd może finansować z Funduszu Pracy koszt zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
     Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, pod warunkiem że nie uzyskał on z  tytułu szkolenia przychodów przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę.


Szkolenia mogą być organizowane w formie
indywidualnej lub grupowej.


Szkolenia indywidualne:
Osoba uprawniona może zostać skierowana na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym.

Szkolenia grupowe:
Szkolenia grupowe inicjowane są przez Powiatowy Urząd Pracy i ujęte w planie szkoleń, w którym znajdują się informacje dotyczące kierunków szkoleń, ich zakresu tematycznego oraz terminów rozpoczęcia.

Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

 

Z planem szkoleń można zapoznać się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy,
oraz na stronie internetowej.


Chęć uczestnictwa w szkoleniu grupowym można zgłosić pracownikom powiatowego urzędu pracy
w szczególności specjaliście ds. rozwoju zawodowego, doradcy zawodowemu lub pośrednikom pracy.
 

Wytworzył:
Piotr Nowak
Udostępnił:
Wójcicki Piotr
(2009-03-23 10:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcicki Piotr
(2010-01-27 10:24:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 284465