☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Czwartek 06.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dotacje dla bezrobotnych

 

 JEDNORAZOWE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:
1. Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. – dalej „ustawa”).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6) Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku Starosty Lubaczowskiego, wniosek na urzędowym formularzu składa się do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów).

WARUNKI I TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKU
 


Wniosek może być przez starostę uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
- nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiednie pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
- z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
- po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formą pomocy określonej w ustawie;
2) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
3) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
4) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
5) złożył oświadczenie o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
6) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony
7) wniosek otrzymał minimalną ilość punktów zgodnie z Zasadami przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.
 

Starosta powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku.

 

UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA JEDNORAZOWO SRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 

Podstawą przyznania środków jest umowa zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, między starostą (na podstawie upoważnienia Starosty Lubaczowskiego, przedmiotową umowę zawiera Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie) a bezrobotnym.

Na podstawie zawartej umowy bezrobotny zobowiązany jest w szczególności do:
1) podjęcia działalności gospodarczej do 30. dnia od dnia otrzymania środków,
2) wydatkowania, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków;
3) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
4) zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:
a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia dołączone do wniosku,
e) naruszy inne warunki umowy.

Terminy, o których mowa w pkt 2-3, starosta może przedłużyć w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej może być:
1) poręczenie,
2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
3) gwarancja bankowa,
4) zastaw na prawach lub rzeczach,
5) blokada rachunku bankowego, albo
6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 
Szczegółowe warunki ustanawiania określonej formy zabezpieczenia uregulowane są w Zasadach przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wyjaśnienia udzielane są pod numerem telefonu 016 632 08 51 w. 265.

Wnioski są dostępne na stronie www.puplubaczow.pl

Wytworzył:
Izabela Pyszczak
Udostępnił:
Wójcicki Piotr
(2006-06-27 12:16:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcicki Piotr
(2011-04-14 14:53:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 284465